Hearthstone

Regler hentet fra Gamer.no

1. Kamp avikling

1.1 Instillinger

Kart: N/A

Antall spillere per lag: 1

Allow Spectators: Nei

Kampformat: Challenge (krever at spillerne har lagt hverandre til som venner på battle.net)

1.2 Kampformat

I seriespill og turneringer spilles kamper á 7 perioder med mindre annet er beskrevet

I turneringsspill vil kampformatet bestå av et oddetall perioder som spilles til en spiller har oppnådd majoritet i antall periodeseire som beskrevet i pkt. 1-2 (2). Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, best av 5 osv.

GlobeLAN 29  benytter «Conquest mode» som turneringsformat. Her skal vinner benytte alle valgte deck til å vinne gamet. Et deck kan ikke benyttes en gang til hvis det har blitt vunnet med. Tapende spiller kan bruke samme deck flere ganger. Eksempelvis vil en spiller ha vunnet dersom spilleren vinner med alle 3 decks i en best av 5.

GlobeLAN 29 tillater kun kort fra standard-formatet i Hearthstone.

1.3 Lobby, oppsett og valg av klasser

Ved offline arrangement skal administrator kontrollere at begge spillerne er tilstede i lobby før valgfasen kan starte. Når dette er bekreftet vil administrator be «host» starte perioden.

Spillere skal legge hverandre til på vennelisten i spillet slik at de kan kommunisere med hverandre. Dette avtales i kommentarfeltet for kampen.

Spillere kan ikke benytte samme helt/klasse i flere enn 1 deck. Eksempelvis kan du ikke ha 2 Paladin decks.

1.4 Valgprosessen, restriksjoner, og sidevalg

Valg av helter skal foregå manuelt gjennom ingame-chat.

Administrator kan pålegge restriksjoner på elementer i spillet som berører klasser, dekk, m.m, eller andre grunner som administrator måtte finne nødvendig. Dette kan gjøres før eller underveis i kampen.

Hver spiller forhåndsvelger fire dekk og utestenger ett.

Der en spiller ved uhell velger feil «dekk» skal laget umiddelbart underrette motstanderlaget, og aller helst administrator der det lar seg gjøre, før motstander har valgt og bekreftet sitt neste valg. Hvis dette skjer skal prosessen re-startes og bringes tilbake til det stadiet rett før feilen skjedde, med de valg dette innebærer.

Skulle spiller eller lag ikke rekke å informere motstander, eventuelt administrator om feilen før motstanderens neste valg er foretatt, vil feilen sees på irreversibel og prosessen vil fortsette.

En periode vil starte umiddelbart etter valgfasen er avsluttet med mindre administrator gir instrukser om annet.

2. Spillregler

2.1 Når en periode regnes som startet

En periode regnes som startet når en eller flere av kriteriene nedenfor er oppnådd:

Når er et kort fra en av spillerne er trukket.

Tiden har utløpt for første turn.

Unntak for denne regelen er når en spiller har mistet forbindelsen til spillet.

2.2 Stopp av spillet

Hvis en spiller med overlegg forlater spillet uten å pause eller varsle en administrator, vil det ikke bli påkrevd av motstanderlaget eller administrator å pause spillet. Pausing og stopp av spillet skal skje i tråd med følgende retningslinjer stipulert i punktene nedenfor.

En administrator kan beordre spillet pauset, eller pause spillet etter eget skjønn der administrator finner det nødvendig.

En spiller kan pause/be om at spillet pauses ved hendelser som tilsier at dette er nødvendig. Spilleren skal straks informere administrator at spillet er pauset, og hvorfor. Gyldige grunn for pause er:

En ufrivillig frakobling fra spillet

Teknisk feil på utstyr som skjerm, hardware, mus, tastatur o.l.

Feil i software, enten i eller utenfor spillet.

Forstyrrelser rundt spilleren fra omgivelsene som gjør det umulig å fortsette.

For øvrige bestemmelser og regler rundt utsettelse, fravær, og uteblivelse gjelder punktene i Kampreglementet Kapittel 11.

Et spill kan kun gjenopptas der det er blitt gitt godkjennelse fra administrator eller begge spillerne har sagt seg enige i at spillets gang skal gjenopptas. Der uenighet oppstår, skal begge spillerne kontakte administrator.

Der en spiller pauser eller gjenopptar spillet på en slik måte som ikke er i tråd med gjeldende regelverk kan spilleren og/eller laget bli ilagt en straff ihht. reaksjonsreglementet.

Ved offline arrangement er det ikke tillat for spillerne å kommunisere seg imellom mens spillet er pauset.

2.3 Omstart av periode

Under følger en oversikt over kriterier som gir rett til omstart der en periode ikke regnes som offisielt startet ihht. Pkt. 2.1.

Hvis en spiller oppdager at en spillers class, dekk, eller brukergrensesnitt ikke har blitt lastet inn på en tilfredstillende eller korrekt måte. Spiller har da lov til å pause spillet i et forsøk på å rette disse elementene. Lar de seg ikke rette, kan perioden startes på nytt.

Der en administrator vedtar at tekniske eller andre problemer er til hinder for en eller flere av spillerne, og spillet ikke lar seg gjennomføre på en normal og rettferdig måte.

Ved omstart av periode der regnes som offisielt startet gjelder egne retningslinjer under. Bestemmelser i pkt. 2.1 er også gjeldende her.

Hvis det i et spill oppdages en kritisk feil i spillet som enten forårsaker en urettmessig fordel til en av spillerne, endrer spillets gang på en unaturlig måte, eller påvirker spillets mekanikker.

Hvis en administrator vedtar at perioden grunnet sikkerhetsmessige, vær, eller andre årsaker ikke lar seg gjennomføre på normal måte. Jmf. pkt. 10-3 i Kampreglement.

Enkelte elementer og tilstander i perioden kan beholdes og overføres til påfølgende periode der omstart finner sted. Administrator kan, hvis omstart finner sted innen 8 timer, velge å bevare flere av disse der administrator mener at dette er nødvendig for å ivareta fair play. Elementer og tilstander som kan bevares er, men ikke begrenset til:

Valg av klasse. Herunder valgte/eliminerte klasser.

Dekk.

Spillerne skal kontakte administrator og bekrefte at alle innstillinger og oppsett er klart før en periode regnes som startet ihht. Pkt. 2.1. Det tas ikke hensyn til slike henvendelser etter en periode regnes som startet med tanke på omstart.

2.4 Tilkjenning av seier i kamp

GlobeLAN 29 reserverer seg retten til å tilkjenne en spiller seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der GlobeLAN 29 finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at en spiller ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:

Forskjellen i liv er større enn 25.

2.5 Etter perioden

Administrator skal bekrefte resultat av respektive periode og/eller kamp ved at spillerne laster opp skjermdump av scorescreen.

Det gis 15 minutter pause mellom perioder i en seriekamper.

Det gis 5 minutter pause mellom perioder i turneringssammenheng. Dette er uavhengig av hvor mange kamper perioden består av. F.eks: Best av 1, best av 3 osv.

2.6 Etter kampen

Ved turneringsspill i online regi skal tapende spiller registrere resultatet i turneringsystemet. Der dette ikke er mulig skal tapende spiller rapportere resultatet til administrator for kampen.

Ved seriespill, se kampreglement pkt. 2.5 for registrering og innsending av kamprapport.

Det skal tas skjermdump av scoreboard ved kampslutt. Dette gjelder både hvor kampen har blitt ferdigspilt, og hvor kampen er blitt avbrutt.